L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

3

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowej instalacji wytwarzającej energię elektryczną z biomasy

3

Znak sprawy

GGR. 7624-3/07

4

Data złożenia

2007.02.12

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P.P.H.”HETMAN”, J.Luciński Florianów 24, 99-311 Bedlno

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-kopia mapy ewidencyjnej,

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Golub - Dobrzyń

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 9, tel. 0-56 683 54 07

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---------

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

B – 3/07, A-3/06, A-6/06, B-8/06, B-13/06, B-14/06,

12

Uwagi

---------