OGŁOSZENIE


Wójta Gminy w Golubiu – Dobrzyniu

z dnia 27.02.2008 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603/


Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:


  1. Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  • nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 108o powierzchni 0,9605 ha, położona w miejscowości Skępsk, księga wieczysta nr KW 10850. Cena wywoławcza 29.600 zł.(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych, 00/100). Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.

  • nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 67/3o powierzchni 0,1533ha, położona w miejscowości Ostrowite, księga wieczysta nr KW 5362. Cena wywoławcza13.800,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych, 00/100). Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.


Na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym służy pierwszeństwo nabycia wzywa się do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa nabycia w/w nieruchomości i przyjęcia ceny sprzedaży w terminie od 27 lutego 2008 roku do 9 kwietnia 2008 roku. W przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie lub odmowy skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w sołectwach Ostrowite i Skępsk w okresie od dnia 27 lutego 2008 roku do dnia19 marca 2008 roku.