OGŁOSZENIE

Wójta Gminy w Golubiu – Dobrzyniu

z dnia 27.02.2008 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603/


Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:


 1. Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 • nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem działki 322o powierzchni 1.445 m2, położoną w miejscowości Paliwodzizna, księga wieczysta nr KW 14285. Cena wywoławcza 25.200,00 zł. netto(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych, 00/100). Możliwość zabudowy zostanie uzyskana dopiero po zdjęciu nadziemnej linii energetycznej;

 • nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem działki 250/1o powierzchni 5.672 m2, położoną w miejscowości Paliwodzizna, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW 14478. Cena wywoławcza138.000,00 zł. netto(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych, 00/100). Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowo – hamdlowej.

 • nieruchomość zabudowaną budynkiem kawiarni o powierzchni 354,2 m2, oznaczoną numerem działki 93/37o powierzchni 805 m2, położoną w miejscowości Nowogród, księga wieczysta nr KW 10824. Cena wywoławcza 518.000,00 zł. netto (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy złotych, 00/100). Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gastronomiczno – rozrywkowej.

 • nieruchomości zabudowane domkami letniskowymi położone w miejscowości Nowogród, KW 2333, oznaczone numerami działek:

 1. działka nr 87/9 o powierzchni 702 m2, zabudowana domkiem nr 1 o powierzchni 65,1m2– cena wywoławcza 133.200,00zł. netto(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych, 00/100);

 2. działka nr 87/10 o powierzchni 706 m2, zabudowana domkiem nr 2o powierzchni 65,1m2– cena wywoławcza 133.200,00zł. netto(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych, 00/100);

 3. działka nr 87/11 o powierzchni 709 m2, zabudowana domkiem nr 3 o powierzchni 65,1m2 – cena wywoławcza 133.200,00zł. netto (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych, 00/100);

 4. działka nr 87/12 o powierzchni 712 m2, zabudowana domkiem nr 4 o powierzchni 65,1m2 – cena wywoławcza 133.200,00zł. netto (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych, 00/100);

 5. działka nr 87/13 o powierzchni 705 m2, zabudowana domkiem nr 5 o powierzchni 73,1m2 – cena wywoławcza 149.600,00zł.netto(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych, 00/100);

 6. działka nr 87/14 o powierzchni 694 m2, zabudowana domkiem nr 6 o powierzchni 65,1m2 – cena wywoławcza 133.200,00zł. netto(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych, 00/100);

 7. działka nr 87/15 o powierzchni 929 m2, zabudowana domkiem nr 7 o powierzchni 65,1m2 – cena wywoławcza 133.200,00zł. netto(słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych, 00/100);


Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w sołectwach Paliwodzizna i Nowogród w okresie od dnia 27 lutego 2008 rokudo dnia19 marca 2008 roku.