Golub-Dobrzyń, 2008-05-12GGR. 7624-5/4/08OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃZgodnie z art. 46a ust. 5 i art 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U z 2006r., Nr 129, poz 902 z późn. zm./ oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam


że w dniu 29.04.2008r. na wniosek z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 110257C na odcinku o długości 1,8 km, Gmina Golub-Dobrzyń na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: Nowogród – 400, 404/4, 402/3, 407/2, 407/3, 462/1, 140/3, 140/4, 140/5.


Jednocześnie informuję, iż w/w wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Przedmiot wniosku dotyczy wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa, w związku z tym istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości.


Uwagi można składać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się
w pokoju nr 9 w godzinach od 730 do 1515.

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się:


  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  3. w pobliżu miejsca planowanej inwestycji, tj. w sołectwie Nowogród.