OGŁOSZENIE


Wójta Gminy w Golubiu – Dobrzyniu

z dnia 15.09.2008 rokuw sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603/Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:  1. Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  • nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Cieszyny, gmina Golub – Dobrzyń, oznaczona numerem działki 72/5 o powierzchni 1,6805 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW 11090. Cena wywoławcza 73.520zł. (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych). Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.

  • - nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Pląchoty, gmina Golub – Dobrzyń, oznaczona numerem działki 10/2 o powierzchni 1,7575 ha, położoną w miejscowości Pląchoty, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW T-IV K-39. Cena wywoławcza 44.960zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.


Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w sołectwach: Cieszyny, Pląchoty w okresie od dnia 15 września 2008 roku do dnia 06 października 2008 roku.