Golub – Dobrzyń, 2008-09-26


GGR. 7624 - 11/1/08
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃZgodnie z art. 46a ust. 5 i art 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam


że w dniu 19.09.2008r. na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi na działkach nr 312/2 i 313/2 położonych w miejscowości Podzamek Golubski, gmina Golub – Dobrzyń.

Jednocześnie informuję, iż w/w wniosek został zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Przedmiot wniosku dotyczy wydania decyzji wymagającej udziału społeczeństwa, w związku z tym istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości.


Uwagi można składać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 9 w godzinach od 730 do 1530.

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się:


  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń

  3. w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.
Do wiadomości:

    1. Wnioskodawca: WINDPROJEKT Sp. z o.o.,

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław