Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Konkurs na wykonywanie zadan z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

 

Wójt Gminy Golub- Dobrzyń

ogłasza konkurs na wykonywanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2009 roku


Działając na podstawie uchwały Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Golub- Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określania warunków i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Golub- Dobrzyń (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2009r. Nr 30 poz. 619) w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.)


I . Przedmiot konkursu:

1. prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział zawodników we współzawodnictwie sportowym;

2. organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia się do istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu; w tym utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych, zakup sprzętu sportowego i naprawy posiadanego sprzętu służącego do uprawiania sportu kwalifikowanego.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu.

1. Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 45 000 zł.

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Golub- Dobrzyń w części na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania lub powierzenia zadania.

4. Zadanie winno być realizowane w ciągu całego roku 2009. W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy, a zakończenie do 31 grudnia 2009r.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów uchwały nr XXVI/150/09 Rady Gminy Golub- Dobrzyń z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Golub- Dobrzyń.

2. Wójt Gminy Golub- Dobrzyń przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych
w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

3. Wójt Gminy może unieważnić konkurs jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego

i finansowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.

5. Środki uzyskane w ramach udzielanych dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją następujących zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego:

a) koszty zatrudnienia trenerów i instruktorów,

b) koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia,

c) koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie,

d) koszty przewozu zawodników na rozgrywki sportowe,

e) koszty obsługi sędziowskiej i medycznej, technicznej, ochrony,

f) koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy, napoi, odżywek i symbolicznych nagród rzeczowych,

g) koszty szkoleń i treningów zawodników,

h) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania,

i) koszty pośrednie w szczególności koszty mediów, koszty administracyjne i obsługi księgowej,

j) ubezpieczenie sportowe zawodników oraz ubezpieczenie imprezy sportowej,

k) wynajem obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego,

l) koszty utrzymania obiektów sportowych,

m) zakup wyposażenia sportowego.

6. Dotacje nie będą udzielane na:

a) wypłaty stypendiów przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom,

b) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

d) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Golub- Dobrzyń.

IV. Wymagania dotyczące ofert

1. W konkursie mogą brać udział kluby i stowarzyszenia nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia oraz, które spełniają łącznie niżej określone warunki :

1) Siedziba klubu lub stowarzyszenia mieści się na terenie Gminy Golub- Dobrzyń.

2) Klub lub stowarzyszenie zrzesza zawodników, w tym zaliczanych do grupy młodzieżowej, uprawiających określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję zawodnika, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

3) Klub lub stowarzyszenie uczestniczy w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych na szczeblu ponadgminnym.

4) Klub lub stowarzyszenie angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Gminy przy realizacji zdań na rzecz mieszkańców Gminy Golub- Dobrzyń.

5) Klub lub stowarzyszenie promuje i rozpowszechnia informacje o Gminie Golub- Dobrzyń.

2. Ponadto Klub lub stowarzyszenie sportowe może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego:

1) po zapewnieniu udziału środków własnych na realizację niniejszego zadania,

2) finansowanie może nastąpić na poziomie 100% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji.

3. Dotacje nie będą udzielane podmiotom, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków gminy Golub- Dobrzyń.

4. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania we wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – odrębnie na każde zadanie wskazane w rozdziale I. pkt 1-2.

5. Wnioski należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs wniosków na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na rok 2009” w sekretariacie Urzędu Gminy w Golubiu- Dobrzyniu (pokój nr, 4) w terminie do dnia 30.04.2009r. lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Golub- Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia, 87-100 Golub- Dobrzyń. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

6. Druk wniosku - oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy z Biuletynu Informacji Publicznej lub otrzymać w biurze nr 5 Urzędu Golub- Dobrzyń.

7. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez ich merytorycznego rozpatrzenia.

V. Rozpatrzenie złożonych ofert.

1. Wybór ofert zostanie dokonany w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wszystkie oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisje Konkursowa powołaną przez Wójta Gminy Golub- Dobrzyń.

3. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria :

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Golub- Dobrzyń;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na organizowany konkurs projektów;

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu;

4) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany;

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy.

4. Komisja konkursowa przedstawia propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów Wójtowi Gminy Golub- Dobrzyń, który podejmuje ostateczną decyzje w tej sprawie.

5. O wynikach postępowania konkursowego oferenci zostaną poinformowani poprzez ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Golub- Dobrzyń
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

2) dostarczania na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów
( faktur i rachunków ) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

2. Dotowany podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania
(plakatach, regulaminach komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamowych informacji o tym, że zadanie jest dofinansowywane przez Gminę Golub- Dobrzyń.


Golub-Dobrzyń, 15 kwietnia 2009r.


Załączniki

1. Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu kwalifikowanego

2. Projekt umowy


Załączniki

wzór umowy (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór wniosku (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2009-04-15 13:22:11
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2009-04-15 13:23:52
Ostatnia zmiana:2009-04-15 15:17:30
Ilość wyświetleń:1305

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij