Golub - Dobrzyń, dnia 01.12.2009r

GGR. 7624-16/7/09


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam


że została wydana decyzja z dnia 01.12.2009r. GGR. 7624-16/6/2009 w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie ulic: Tulipanowej, Narcyzowej, Goździkowej, Irysowej, Morelowej, Poziomkowej, Brzoskwiniowej, Truskawkowej, Wiśniowej i Czereśniowej w miejscowości Ruziec, gmina Golub – Dobrzyń wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci kolidujących z inwestycją.

Zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy oraz przepisów art.49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń i na tablicy ogłoszeń sołectwa Paliwodzizna. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.


Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.Wójt Gminy

Edward Dębiec