Golub-Dobrzyń, dnia 24.04.2012r.

TIP.6730.1.6.2012.MW

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

 

zawiadamia się

 

że wpłynęły do tut. Urzędu wyjaśnienia Inwestora: P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 4, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera BAZA sp. z o.o. ul. Mohna 2,  87-100 Toruń w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wrocki na działce nr 73/1.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do złożonych wyjaśnień w terminie do dnia 11.05.2012 r. w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11  w godzinach 800 – 1500.