Golub-Dobrzyń, dnia 27.10.2015r.

TI.6733.3.24.2015

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

o wszczęciu, na wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasie drogowym dróg gminnych, na odcinkach obejmujących działki ewidencyjne nr 264, 275 i 280 w obrębie 0012 Paliwodzizna i nr 186/1 w obrębie 0017 Sokołowo, gmina Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjny wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 02.11.2015r.

 

                                                                                WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

                                                                                                     Marek Ryłowicz