Golub - Dobrzyń, 2015.10.28

GGR. 6220.27.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 28.10.2015 r. Michała Płocharskiego, zam. Węgiersk 17a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie budynku inwentarskiego – obory dla obsady bydła w ilości 85 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi, na działce o nr ewid. 287/2 obręb Nr 0019 w miejscowości Węgiersk, gmina Golub – Dobrzyń”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz przepisów art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Golubiu – Dobrzyniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz