Golub – Dobrzyń, 2015-11-09

GGR. 6220.24.5.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ
z dnia 09 listopada 2015 r.

 

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie


wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie stacji demontażu pojazdów na działce o nr ewid. 194/1 w miejscowości Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń” przez inwestora F.T.U.H. OSKAR, Ostrowite 112, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

 

na rzecz:

F.T.U.H. OSKAR, Ostrowite 112, 87 – 400 Golub – Dobrzyń

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz