Golub-Dobrzyń, dnia 29.01.2016r.

 TI.6733.4.2.2016

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. nr 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że przedłuża się termin załatwienia sprawy z uwagi na konieczność wyjaśnienia, w znacznym zakresie, postępowania wyjaśniającego na podstawie dokumentów, których zażąda organ od wnioskodawcy oraz przy udziale biegłego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr GDB0201B, na działce ewidencyjnej nr 73/1, na gruntach wsi Wrocki, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 30.04.2016r.   

                                                                                      Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz