OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

z dnia 02.02.2016 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm./

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń

ogłasza, co następuje:

1.       Z gminnego zasobu nieruchomości została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1.1.    Nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Ostrowite oznaczoną nr działki 40 o powierzchni 5000 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00013778/6.Cena wywoławcza 38.100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub - Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub - Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej w tym tereny zabudowy zagrodowej.

2.       Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do dnia 16.03.2016 r.

3.       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w BIP Gminy Golub - Dobrzyń w okresie: od 02.02.2016 do 23.02.2016 r.

                                                                                                             

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz