Golub-Dobrzyń, dnia 26.09.2016r.

TI.6733.2.29.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego

 

 

 

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015r. poz.199 ) oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

budowie oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554, na części działek ewidencyjnych nr: 36 (droga publiczna - wojewódzka) i 37/6, przy istniejącym przejściu przez jezdnię, łączącym wyodrębnione ciągi pieszo-rowerowe, istniejące po dwóch stronach drogi, w miejscowości Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub - Dobrzyń. Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostało wydane postanowienie z dnia 20.09.2016r. znak: ZDW.RDW 2.12.509.665.2016 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu uzgadniające projekt decyzji w powyższej sprawie.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 29.09.2016r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                             Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                         Marek Ryłowicz