Golub-Dobrzyń, dnia 16.02.2017r.

TI.6733.2.16.2017

 


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamia się,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Majera BAZA sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 303/3 w miejscowości Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 28.02.2017r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz