Golub – Dobrzyń, 2017-04-10

GGR.6220.3.6.2017

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

o podjęciu zawieszonego postępowania

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10.04.2017 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  na  „Budowie chlewni ze zbiornikiem na gnojowicę 720 m3 - 56,23 DJP” na nieruchomości oznaczonej nr działki 153/2, obręb  geodezyjny Pusta Dąbrówka, gmina Golub – Dobrzyń przez inwestora Pana Leszka Mączyńskiego, Pusta Dąbrówka 19, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy w tym przedłożonym 10 kwietnia 2017 roku raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz