Golub-Dobrzyń, dnia 04.09.2017r.

TI.6733.2.72.2017

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

budowie oświetlenia drogowego – linii kablowej oświetleniowej wzdłuż drogi wojewódzkiej – działki nr 335, na części działek ewidencyjnych nr: 334 (droga gminna), 333/4 i 458, w miejscowości Olszówka, obręb 0016 Skępsk, gmina Golub - Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

- postanowienie z dnia 18.08.2017r. (data wpływu 22.08.2017r.) znak: WST.612.1.277.2017.RM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcz,

- postanowienie z dnia 25.08.2017r. (data wpływu 30.08.2017r.) znak: ZDW.RDW 2.12.509.566.2017 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 08.09.2017 r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz