Golub-Dobrzyń, dnia 26.01.2018r.

TI.6733.2.11.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 110257, relacji Kamienny Smug – Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 2+087,50 do km 3+084,50 tj. na odcinku o długości 997 m., na częściach działek ewidencyjnych nr: 10 (droga gm.), 47 (droga gm.), 46, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 54/1, 54/4 i 86/6 (droga pow.), w obrębie 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

- postanowienie z dnia 11.01.2018r. (data wpływu 15.01.2018r.) znak:  WST.612.1.1.2017.RM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcz,

- postanowienie z dnia 11.01.2018r. (data wpływu 17.01.2018r.) znak: ZDP.439.2.2018 Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 31.01.2018 r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz