Zamknij okno Drukuj dokument

OGLOSZENIE o naborze na stanowisko urzednicze referent ds. gospodarowania mieniem i odpadami komunalnymi, archiwista-koordynator czynnosci kancelaryjnych w Urzedzie Gminy Golub-Dobrzyn

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018
z dnia 24 maja 2018 r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń
87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac Tysiąclecia 25

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

Referent ds. gospodarowania mieniem i odpadami komunalnymi, archiwista-koordynator czynności kancelaryjnych

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:
1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/Dz.U.  z 2016 r., poz. 902  z późn. zm./;
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią , nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)  co najmniej wykształcenie średnie i min. 2 lata stażu pracy;
5)  znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;
6)  umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

II. Wskazane:

1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej roczny staż pracy w gospodarce komunalnej;
3) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z archiwum zakładowym;
4) umiejętność samodzielnej pracy i pracy z w zespole oraz obsługi petenta;
5) komunikatywność,
6) prawo jazdy kat. B

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2) Prowadzenie bazy właścicieli nieruchomości , na których powstają odpady komunalne.
3) Pomoc w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Współpraca z jednostkami zewnętrznymi  w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
5) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6) Udostępnianie informacji o:
• podmiotach odbierających odpady komunalne,
• miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
• osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
• punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• miejscach, gdzie zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
7) Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością Wójta Gminy z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i mieniem komunalnym.
8) Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.
9) Prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących własność Gminy Golub-Dobrzyń
11) Prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:
a) Kontrolowanie warunków (temperatury i wilgotności) w pomieszczeniach w których znajduje się archiwum.
b)  Przekazywanie do składnicy materiałów archiwalnych (kat. A)  i dokumentacji niearchiwalnej (tj. akt kategorii B, posiadających określony termin przechowywania).
c) Przekazywanie akt do Archiwum Państwowego.
d) Prowadzenie rejestru dokumentów przekazanych do archiwum zakładowego.
e) Udostępnianie zasobów archiwum.
f) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25;
2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
3) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
4) czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6.       Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny;
2) życiorys / CV/;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie świadectw pracy;
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
6) kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze
na stanowisko referent – gospodarka komunalna” można składać w terminie do 
 4 czerwca 2018 r.:

- osobiście  w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro
- lub przesłać na adres :     Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
  (decyduje data wpływu do    ul. Plac 1000-lecia 25,
  Urzędu Gminy)     87-400 Golub-Dobrzyń

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 


7. Inne informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy.
         
               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
2) Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail puzon@abidata.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
5) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.
8)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

   Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

 

Załączniki

Ogłoszenie (883.9kB)    
Klauzula informacyjna - przed zatrudnieniem (14.3kB)    
Oświadczenie prac. sam (24kB)    
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie (40.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zieliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zieliński
Data wprowadzenia:2018-05-24 15:02:17
Opublikował:Mariusz Zieliński
Data publikacji:2018-05-24 15:08:29
Ostatnia zmiana:2018-06-01 11:51:32
Ilość wyświetleń:299