Golub-Dobrzyń, dnia 18.09.2018r.

TI.6733.3.17.2018

 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 18.09.2018r. została wydana decyzja nr 1/2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18.09.2018 r. znak TI.6733.9.2018dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku (segmentu) biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz z konieczną przebudową istniejącej części szkoły i wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce ewidencyjnej nr 54/4, na gruntach wsi Nowogród, obręb 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                  Marek Ryłowicz