Golub-Dobrzyń, dnia 16.01.2019r.

TI.6733.2.4.2019

 

 

Zawiadomienie

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV w części na linię kablową (przecisk m.in. pod rzeką Drwęcą),  z demontażem (rozbiórką) tego odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV oraz z wymianą dwóch stanowisk słupowych, na częściach działek ewidencyjnych: nr 34 – na gruntach wsi Pomorzany obręb 0012 Paliwodzizna, nr: 340/3, 347 i 348 – na gruntach wsi Olszówka  obręb 0016 Skępsk, oraz nr 439 – rzeka Drwęca, gmina Golub-Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

  • postanowienie z dnia 10.01.2019r. (data wpływu 15.01.2019r.) znak:  WST.612.1.519.2018.RM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcz,
  • postanowienie z dnia 03.01.2019r. ( data wpływu 07.01.2019r. ) znak: GD.RPP.611.3058.2018.IJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 22.01.2019 r., w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, pok. nr 12 w godzinach pracy  tut. Urzędu.

 

                                                                                  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                  Marek Ryłowicz