Golub-Dobrzyń, dnia 22.07.2019r.

TI.6733.2.96.2019

 

Zawiadomienie

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział w Toruń, 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 działającej przez Pełnomocnika – Pana Pawła Wejnerowskiego ENERGA INWEST SP. z o.o.  ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz wymianie dwóch słupów energetycznych SN 15kV – na granicach linii napowietrznej i kablowej, na częściach działek ewidencyjnych nr: 211, 173/1(droga gminna) i 172 – obręb 0007 Wielkie Pułkowo, gmina Dębowa Łąka  oraz nr: 365(droga gminna) – obręb 0006 Kujawa,  424/1;  382(droga krajowa), 421/1(droga powiatowa), 421/2(droga powiatowa), 422/2, 459 i 424/2 (droga gminna) – obręb 0005 Karczewo, gmina Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 29.07.2019 r.

 

 

 Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

 Marek Ryłowicz