Golub-Dobrzyń, dnia 30.07.2019r.

TI.6733.2.110.2019

 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział w Toruń, Rejon Dystrybucji Brodnica, ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica działającej przez Pełnomocnika – Pana Wiktora Karłowskiego, PLANEL Wiktor Karłowski, ul. Słonecznikowa 12, 87-125 Osiek nad Wisłą w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV z demontażem słupowej stacji transformatorowej, budowie: linii kablowej SN 15kV, nowej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z budową szafki pomiarowej i przebudową istniejącej sieci kablowej nn 0,4 kV, dla zasilania obiektów na działce ewidencyjnej nr 18/14 w miejscowości Białkowo, obręb 0001 Białkowo, gmina Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 05.08.2019r.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz