Golub – Dobrzyń, 2020-11-18

GGR.6220.24.10.1.2019/2020

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie
WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ
z dnia 18 listopada 2020 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  

 

„Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 104 w miejscowości Gajewo”, województwo kujawsko – pomorskie, powiat golubsko – dobrzyński, gmina Golub – Dobrzyń (Gajewo II).

 

na rzecz:

Inwestora: Elektrownia PV 54 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości bezpośrednio stronom, przez zamieszczenie w BIP Gminy Golub – Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organówopiniujących, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

 

 Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz