Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
30.07.2021 roku

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 4

Oferty można składać do:
2021-01-20 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-01-20 godz: 13:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
6 100,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące
BRT Arkadiusz Krzemiński, Rozpędziny, ul. Piekarska 1, 82-500 Kwidzyn  
Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis, Mełno 43, 86-330 Mełno   Wygrany
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie