Golub-Dobrzyń, dnia 2010-04-30


Informacja

o głosowaniu przez pełnomocnika,

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że przepisy ustawy
z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) a w szczególności rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426) określają zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej.


Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:


- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2,
i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz

- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.


Pełnomocnikiem może być osoba:


- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

lub

- posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.


Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy lub przed pracownikami Urzędu Gminy upoważnionymi przez Wójta. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Wójta Gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.


Wniosek taki należy złożyć do dnia 10 czerwca 2010 r.


Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej informacji.


Wnioski w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania przyjmowane są w tutejszym urzędzie do 10 czerwca 2010 r.
w godzinach od 8oo do 1530.