INFORMACJA

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje,

że  do dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

- wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721),

jak również

- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat

może udzielićpełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa należy składaćdo Wójta Gminy Golub-Dobrzyń. Druki można pobrać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25 (tu równieżnależy składać wypełnione druki) oraz ze strony http://golub-obrzyn.nowoczesnagmina.plw  zakładce Referendum ogólnokrajowe 2015.

Dodatkowe informacje można uzyskaćw Urzędzie Gminy
Golub-Dobrzyń, pok. Nr 3, tel. 566835400-(03) wew. 37

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                           (-) Marek Ryłowicz