Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (w złotych brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Białkowo i Sadykierz

Usługi

Przetarg nieograniczony

40.000,00 zł

Luty 2017r.

2.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.105.000,00 zł

Maj 2017r.

3.

Budowa ścieżki rowerowej Krążno Ostrowite.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

245.000,00zł

Sierpień-wrzesień 2017r.

4.

Budowa ścieżki rowerowej Antoniewo Olszówka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

49.500,00 zł

Sierpień-wrzesień 2017r.

5.

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk Macikowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

247.000,00zł

Sierpień-wrzesień 2017r.

6.

Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ul. Wiśniową z drogą powiatową w m. Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

393.900,00zł

Luty 2017r.

7.

Przebudowa drogi gminnej Białkowo

Roboty Budowlane

Przetarg nieograniczony

127.300,00zł

Czerwiec 2017r.

8.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Cieszyny

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

215.000,00zł

Czerwiec 2017r.

9.

Przebudowa drogi gminnej Macikowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

270.000,00zł

Marzec 2017r.

10.

Przebudowa drogi gminnej Sokoligóra

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

270.000,00zł

Czerwiec-lipiec 2017r.

11

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w ZSP Ostrowite z przeznaczeniem na żłobek

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

273.521,00zł

Maj-czerwiec 2017r.

12

Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

350.000,00zł

Czerwiec 2017r.

13

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

30.000,00

Kwiecień 2017r.