Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia(roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (w złotych brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III roboty budowlane Przetarg nieograniczony 311 535,00 zł Luty 
2. Dostawa sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Dostawy  Przetarg nieograniczony  32 736,34 Luty - Marzec
3. Przebudowa drogi gminnej nr 110228C Nowawieś – Lisewo w miejscowości Nowawieś roboty budowlane Przetarg nieograniczony 502 486,92 zł Marzec 
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej  w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259 roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1 277 372,00 zł Marzec - Kwiecień
5. Przebudowa drogi gminnej   w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80 roboty budowlane Przetarg nieograniczony 613 957,80 zł Marzec - Kwiecień
6. Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w miejscowościach Cieszyny i Pląchoty roboty budowlane Przetarg nieograniczony 628 630,46 zł Marzec - Kwiecień
7. Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach roboty budowlane Przetarg nieograniczony 4 810 902,98 zł Maj
8. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach roboty budowlane Przetarg nieograniczony 705 882,32 zł Czerwiec
9. Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem roboty budowlane Przetarg nieograniczony 142 360,39 zł Czerwiec
10. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków, budową przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budową przyłącza wodociągowego roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 289 205,49 zł Lipiec
11. Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą roboty budowlane Przetarg nieograniczony 408 365,14 zł Wrzesień
12. Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską roboty budowlane Przetarg nieograniczony 288 019,90 zł Wrzesień