Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, w tym również wyborca niepełnosprawny.
Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille`a lub dostarczenia pakietu do rąk własnych pod adresem zamieszkania. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach glosowania utworzonych na polskich statkach morskich,
a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa
do głosowania. Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie
w której wpisany jest do spisu wyborców
, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar glosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym glosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. 
Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego w kraju może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP w

Referacie Organizacyjnym w biurze Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń przy ulicy Plac 1000-lecia 25 pok. 3  w poniedziałek, wtorek,  środę, czwartek i piątek w godz. od 7:30 do 15:30