Głosowanie przez pełnomocnika

 1. Wyborcy, którzy w dniu wyborów ukończą 60 lat, a także wyborcy z orzeczeniem
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.
 2. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Golub-Dobrzyń składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w:

  Referacie Organizacyjnym – biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń przy ulicy Plac 1000-lecia 25 pok. 3, tel. 56 683 54 00-03 w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. od 7:30 do 15:30 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
 3. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
 4. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed pierwszym głosowaniem uprawnia również do oddania głosu w głosowaniu ponownym, o ile głosowanie takie zostanie przeprowadzone.
 5. Wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa w terminie do dnia  19 czerwca 2020 r. (tj. przed pierwszym głosowaniem), będzie mógł złożyć taki wniosek – dot. wyłącznie głosowania przez pełnomocnika
  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w glosowaniu ponownym, jeżeli takie głosowanie zostanie przeprowadzone w terminie do dnia 03 lipca 2020 r.
 6. Uwaga! Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.
 7. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli
  co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 8. Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Referatu Organizacyjnego biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń:  tel. 56 683 54 00-03