Głosowanie przez dopisanie do SPISU WYBORCÓW

 1. Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
  Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego
  do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział
  w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
 2. We wniosku podaje się:
  - nazwisko i imiona,
  - imię ojca,
  - datę urodzenia,
  - numer ewidencyjny PESEL,
  - adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
  - adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.
 3. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 czerwca 2020 r.,  a w przypadku ponownego głosowania do dnia 7 lipca 2020 r.
 4. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
  Żołnierze składają wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 15 czerwca  2020 r.
 5. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
 6. Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej (nr ZPOW-603-12/15 z dnia 2 lutego 2015r.) wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania.
 7. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania.
 8. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi, w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców (dopisał się do spisu wyborców) pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.
 9. W celu otrzymania zaświadczenia uprawniającego do głosowania wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Golub-Dobrzyń składa wniosek:

  w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. od 7:30 do 15:30 w Referacie Organizacyjnym biuro  Ewidencji Ludności  Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25  pok. 3,
  informacja tel.: 56 683 54 00-03
   

  WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

  Sprawy o wpisanie do rejestru wyborców są załatwiane w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń biuro ewidencji ludności  przy ulicy Plac 1000-lecia 25, II piętro, pok. 3

  Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury wpisania do rejestru wyborców sugerujemy wybranie osobistego złożenia wniosku przez wyborcę w Urzędzie.

  Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

  Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Gminie Golub-Dobrzyń, jeżeli:
  - mieszkasz na stałe na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  - przebywasz na stałe na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  - mieszkasz na stałe na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  - jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe na terenie gminy Golub-Dobrzyń.

  Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego w którym byłeś do tej pory.

  Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:
  - dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
  - wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  - deklarację z Twoimi danymi
  - min. dwa dokumenty potwierdzające Twoje zamieszkanie na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

  W przeciągu pięciu dni decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Gminą Golub-Dobrzyń np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń, rachunki za media, korespondencja z innymi urzędami, ZUS, Urząd Skarbowy itp.

  Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet - jeśli masz Profil  - Zaufany na platformie e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.