Golub – Dobrzyń, dnia 23.02.2021 roku

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane za pośrednictwem Serwisu Baza Konkurencyjności pod numerem 2021-15646-33834 Id. 33834


Znak sprawy: NIPW.2.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie i uzbrojenie  terenu Parku Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach”.I. Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000 – lecia 25
87 – 400 Golub – Dobrzyń
NIP: 5030037022
REGON: 871118589
Tel.: 56 683 54 00
Faks: 56 683 52 76
E – mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania                     pn. „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach”,                                 w następujących branżach:
1.1. Branża inżynieryjna drogowa,
1.2. Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
1.3. Branża instalacyjna w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych’
1.4. Branża instalacyjna w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
3. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Golub – Dobrzyń.
4. Szczegółowy zakres inwestycji, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania, określa wyciąg z projektu.
5. Pełna dokumentacja planowanego przedsięwzięcia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gminy  Golub-Dobrzyń pod linkiem: http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=5411
6. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, praw i obowiązków, jaki dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przewidują postanowienia przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwane dalej jako prawo budowlane, w tym w szczególności:
6.1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
6.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych    robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego;
6.3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,   uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i  przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
6.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie  inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
7.1. osobistego pobytu ustanowionych Inspektorów Nadzoru na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie;
7.2. zapewnienia profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień ustawy Prawo budowlane i przepisami z nim związanymi;
7.3. kontroli jakości wykonywanych robót i ich zgodności z przekazaną dokumentacją projektową i umową zawartą na ich wykonanie, a także zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami;
7.4. kontroli i potwierdzenia, iż wykonawca robót dostarcza materiały i sprzęt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym m.in.:
7.4.1. bieżącego sprawdzania jakości stosowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie;
7.4.2. sprawdzania czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów od wykonawcy w trakcie ich wbudowywania oraz przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót;
7.4.3. nadzoru nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez wykonawcę robót świadectw przeprowadzonych prób;
7.5. żądania od wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne;
7.6. sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;
7.7. protokolarnego potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym wymiany urządzeń (jeżeli zajdzie taka potrzeba);
7.8. każdorazowego, niezwłocznego zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień w wykonywaniu prac;
7.9. przedkładania Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót;
7.10. oceny wniosków wykonawcy robót i przedstawiane Zamawiającemu propozycji ich rozpatrzenia;
7.11. organizowania narad technicznych, problemowych i innych spotkań, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
7.12. udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;
7.13. bieżącego informowania przedstawiciela Zamawiającego na temat postępu prac;
7.14. udzielania konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;
7.15. wydawania Kierownikowi Budowy poleceń potwierdzonych na piśmie, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót itd.;
7.16. uzgadniania z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez wykonawcę robót;
7.17. uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych robót;
7.18. wykonania inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego pn.: "Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach"                              w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót, bądź odstąpienia od przedmiotowej umowy;
7.19. uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót nadzorowanego zadania oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad w zakresie gwarancji i rękojmi nadzorowanego zadania, bez dodatkowego wynagrodzenia;
7.20. wykonywania innych niezbędnych czynności koniecznych dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.
8. Wyszczególnione w pkt. 7 obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w pkt. 7, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu robót lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.
10. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych – CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

III. Opis kryteriów oceny ofert
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
       Cena (C, waga 100), obliczana według wzoru:

C = Cena oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu x 100
 Cena brutto oferty badanej 

2. Do obliczania wagi kryteriów będą brane pod uwagę ceny brutto.
3. Oferowane przez Wykonawcę ceny są cenami ryczałtowymi.
4. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający:
6.1. zamieszcza na w Biuletynie Informacji Publicznej informację o złożonych ofertach;
6.2. poprawia w ofercie:
6.2.1. oczywiste omyłki pisarskie,
6.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
6.3. dokonuje oceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert;
6.4. bada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spełnia warunki udziału w postępowaniu stawiane przez Zamawiającego;
6.5. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, pod rygorem odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6.6. w przypadku odrzucenia oferty najwyżej ocenionej Zamawiający bada zgodność z treścią zapytania ofertowego oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ofert, aż do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej lub odrzucenia wszystkich złożonych ofert i unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę:
7.1. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert - cena;
7.2. spełniającą warunki udziału w postępowaniu;
7.3. zgodną z treścią zapytania ofertowego i niepodlegającą odrzuceniu.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IV. Warunki realizacji zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia – od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zadania, na którym pełniony będzie nadzór (przewidywany termin realizacji zadania to 30.06.2022). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (wydłużenia) terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót budowlanych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w pkt. 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
5. Procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych dokonywana jest w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach” — znak sprawy SG.2710.14.1.2020. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Umowa z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zostanie podpisana najwcześniej w momencie podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. 
6. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza płatność częściową poprzez wystawienie w 2021 roku 1 faktury opiewającej na nie więcej niż 50% wartości zamówienia.
7. Zamówienie będzie realizowane według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.
8. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziału 6, podrozdziału 6.5, sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wykfalifikowanymi i doświadczonymi osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia:
Wykonawca składając ofertę potwierdza, że dysponuje, albo będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobą, posiadającą niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
1.1.1. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;

1.1.2. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych kanalizacyjnych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
1.1.3. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
1.1.4. posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
1.1.5. będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725);
2. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane m. in. na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów, pod rygorem odrzucenia oferty:
4.1. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
4.2. kserokopie uprawnień i aktualnych zaświadczeń, posiadanych przez osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, pod rygorem odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Sposób przygotowania oferty:
1. OFERTA W FORMIE PISEMNEJ:
1.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 2 do zapytania). Do oferty należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w części V.
1.2. Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem).
1.3. Oferta powinna być trwale złączona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.  Zamawiający zaleca wpięcie oferty wraz z załącznikami w foliowy skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie go do segregatora.
2. Złożona oferta powinna być podpisana. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
5. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem osoby upoważnionej.
6. Zamawiający nie przewiduje:
6.1. rozliczania w walucie innej niż złoty polski,
6.2. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Składanie ofert :
1.1. oferty należy składać:
1.1.1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Urząd Gminy Golub – Dobrzyń
ul. Plac 1000 – lecia 25
87 – 400 Golub – Dobrzyń
w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń  (pok. nr 4, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki  w godz. 7.30 - 15.30,

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 03.03.2021 roku godz. 15.00.
1.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2021 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

2. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, zaadresowanej:
Gmina Golub – Dobrzyń
ul. Plac 1000 – lecia 25
87 – 400 Golub – Dobrzyń
oraz oznaczona:
Oferta na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach”
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 04.03.2021 godz. 12.00
3. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcą bez otwierania.

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisemnej za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
2. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w terminie 2 dni, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływnie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

IX. Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Zamawiający informuje:
1. Administratorem pozyskanych w postępowaniu danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Piotr Juzoń, e-mail:  iod@uggolub-dobrzyn.pl
3. Dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7. Wykonawcy przysługuje prawo:
7.1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
7.2. sprostowania swoich danych osobowych,
7.3. do przenoszenia danych osobowych,
7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
7.5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo:
8.1. do usunięcia danych osobowych,
8.2. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
9. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wyciąg z projektu
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz osób
4. Wzór umowy