BP.4120.1.2021

Golub-Dobrzyń, 15.02.2021

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.22, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 18b, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie     z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

zawiadamiam
o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków

kart adresowych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

lub znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków