OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

 Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy

 2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 I. Niezbędne:

 1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)     obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2019 r., poz. 1282  z późn. zm./;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)     cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy;

5)     znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa prasowego umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

6)     umiejętność tworzenia, redagowania i korekty tekstów prasowych

7)      umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 II. Wskazane:

 1)     wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: politologia, public relations, marketing, komunikacja medialna,

2)     doświadczenie z zakresu prowadzenia stron internetowych

3)     co najmniej roczny staż pracy przy obsłudze projektów unijnych,

4)     umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole oraz obsługi interesanta,

5)     obowiązkowość, rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,

6)     zaangażowanie i motywacja do pracy,

7)     prawo jazdy kat. B.

 3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Prowadzenie spraw związanych z promowaniem Gminy na zewnątrz, w tym utrzymywanie kontaktów z mediami  w tym zakresie.

2)     Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami
w zakresie promocji i spraw związanych z Unią Europejską.

3)     Organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

4)     Inicjowanie, organizacja i obsługa konferencji, targów.

5)     Dokumentowanie (w tym fotografowanie) ważnych wydarzeń, spotkań, konkursów, zawodów, uroczystości itp. związanych z rozwojem i inwestycjami.

6)     Współpraca w obsłudze prasowej Gminy Golub-Dobrzyń.

7)    Prowadzenie strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

8)     Przygotowywanie wniosków w ramach ogłoszonych konkursów i programów umożliwiających zewnętrzne wsparcie.

9)     Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów oraz ich obsługiwanie.

10) Organizowanie współpracy ze szkołami, uczelniami, stowarzyszeniami i instytucjami
w zakresie edukacji, przedsiębiorczości i kultury.

11) Współpraca ze strefami ekonomicznymi, parkami technologicznymi, inkubatorem przedsiębiorczości i innymi podmiotami działającymi w sferze rozwoju i wspierania przedsiębiorczości i gospodarki.

4.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1)     miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń;

2)     praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)     pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)     czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 

5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 6.       Wymagane dokumenty :

1)     list motywacyjny;

2)     życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)     kopie świadectw pracy;

5)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)     kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze
na stanowisko podinspektor – promocja i fundusze”  
można składać w terminie do
16 kwietnia 2021 r.
:

 - osobiście                                                                 w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                             Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                      ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                       87-400 Golub-Dobrzyń

 Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

2)    Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5)     Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

6)     Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.

8)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 Wójt Gminy

 Marek Ryłowicz