OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021
z dnia 14 maja 2021 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

Kierownika Klubu Seniora w Paliwodziźnie w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

 

Kierownik Klubu Seniora w Paliwodziźnie

 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

 

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)     obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2019 r., poz. 1282  z późn. zm./;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)     cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     wykształcenie wyższe  i co najmniej 5 lat stażu pracy;

5)     ukończony kurs na prowadzenie klubu seniora;

6)     znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej;

7)      umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

II. Wskazane:

 

1)     znajomość metod pracy i aktywizacji osób starszych;

2)     zaangażowanie i motywacja do pracy,

3)     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;

4)     wysoka kultura osobista;

5)     dyspozycyjność;

6)     komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość;

7)     dodatkowe kursy i kwalifikacje, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy na w/w stanowisku;

8)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów, w tym projektów unijnych

9)     prawo jazdy kat. B.

 

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)     Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Seniora.

2)     Realizacja programu działalności Klubu Seniora.

3)     Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z rekrutacją, w tym  przyjęciami seniorów do Klubu lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie.

4)     Czuwanie nad realizacją planu pracy Klubu.

5)     Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Seniora.

6)     Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia.

7)     Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami w tym zakresie.

8)     Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.

9)     Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc.

10) Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb
i działań na rzecz seniorów,

11) Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,

12) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa
w organizowanych w zajęciach,

13) Reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

 

4.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1)     miejsce pracy: Klub Seniora w Paliwodziźnie 87-400 Golub-Dobrzyń;

2)     praca z osobami starszymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność oraz utrudniony dostęp do usług społecznych oraz praca  administracyjno-biurowa, współpraca z pracownikami Urzędu Gminy
Golub-Dobrzyń
;

3)     czas pracy- 1 etatu wymiar 20 godzin tygodniowo.

 

 

5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty :

 

1)     list motywacyjny;

2)     życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)     kopie świadectw pracy;

5)     kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)     kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze
na stanowisko - kierownik klubu seniora”  
można składać w terminie do
24 kwietnia 2021 r. do godziny 14.00
:

 

- osobiście                                                                 w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                             Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                      ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                       87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

          

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

2)    Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5)     Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

6)     Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.

8)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

 

 

   Wójt Gminy

 

Marek Ryłowicz