OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

z dnia 13.05.2021 r.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./, art. 25 ust. 1, art. 35, ust. 1 , 1b i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 1990
z późn. zm./ oraz w wykonaniu uchwał Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XXXII.205.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami  
– podaje się do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Golub – Dobrzyń, przeznaczonych
do dzierżawy na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców w ramach kontynuacji umów: pełna treść w załączniku