OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

z dnia 07.06.2021 r.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./, art. 25 ust. 1, art. 35, ust. 1 , 1b i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 1990
z późn. zm./ oraz w wykonaniu uchwał Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XXXII.205.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 
– podaje się do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Golub – Dobrzyń, przeznaczonej
do dzierżawy na czas oznaczony, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:

Lisewo – działka oznaczona numerem część 37/4, położoną w Lisewie, obręb ewidencyjny Lisewo o powierzchni całkowitej 0,7814 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00011089/5. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków część nieruchomości przeznaczona do dzierżawy złożona jest z gruntów: RIIIa - 0,2188 ha, RIIIb - 0,2312 ha. (Razem – 0,45 ha). Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 4,27 q żyta rocznie. Okres dzierżawy – 4 lata. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia.07.06.2021 r. do dnia 28.06.2021 r. włącznie poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golub – Dobrzyń.

Stawka czynszu, będąca podstawą do ustalenia wysokości czynszu, podlega corocznej waloryzacji zgodnie z ogłaszanym przez Prezesa GUS komunikatem średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, bez konieczności zmiany umowy. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia każdego roku trwania umowy.

Z chwilą zapotrzebowania nieruchomości objętych wykazem, na cele niezbędne dla Gminy Golub – Dobrzyń, dalsza dzierżawa nie będzie możliwa.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach objętych wykazem udziela się w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, tel. 566835400-03.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz