Golub – Dobrzyń, 2021-06-08

GGR.6220.19.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73, ust 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

zawiadamia strony postępowania, że w dniu 31 maja 2021 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększeniu obsady w istniejących obiektach inwentarskich, dla trzody chlewnej w m. Sokołowo, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, dz. ewid 160/2” przez inwestora Pana Kamila Jaworskiego, Sokołowo 2, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń o wniosku.

Wobec powyższego informuję, że strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń w pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń urzędów i BIP Gminy Radomin i Gminy Golub – Dobrzyń.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz