Wybory ławników 2012-2015

 

 Prezydent podpisał zmianę przepisów o ławnikach sądowych. Informujemy, że zmianie uległy przepisy regulujące wybory ławników (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych). Ustawa ta została opublikowana 30 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 109 poz. 627 i weszła w życie 14 czerwca 2011 r. W myśl zmiany do ustawy do karty zgłoszenia kandydat na ławnika  ma obowiązek załączyć:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
6) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uwaga:Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Od 14 czerwca 2011 r. obowiązuje nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, p. nr 3,
II p. w godz. 7.30-15.30