Ważna informacja dla Przedsiębiorców

Wszystkich Przedsiębiorców oraz osoby zamierzające zarejestrować własną działalność gospodarczą informujemy, że od 1 lipca br. obowiązują nowe przepisy regulujące sposób rejestracji podmiotów gospodarczych.
(Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. Dz. U.
z 2010r Nr 220 poz. 1447). Zgłoszenie nowej firmy jak i wprowadzanie zmian
do istniejących już działalności może odbywać się bez pośrednictwa Urzędu Gminy. Tym samym Wójt Gminy przestaje być organem ewidencyjnym dla podmiotów gospodarczych. Tworzy się Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej, nad którą nadzór sprawuje Minister Gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki umożliwia Przedsiębiorcom samodzielne zgłoszenie o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej lub o zaistniałych zmianach poprzez stronę internetową Ministerstwa (www.epuap.gov.pl),
na której w prosty sposób można wypełnić aktywny wniosek. Po wypełnieniu wniosku i przesłaniu go drogą elektroniczną do Ministerstwa, Przedsiębiorca otrzymuje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jednocześnie potwierdzeniem wpisu. Od momentu wejścia w życie przepisów w/w Ustawy, Urząd Gminy nie wydaje decyzji, zaświadczeń ani informacji potwierdzających dane dot. podmiotów gospodarczych. Instytucje lub osoby prywatne mogą stwierdzić fakt prowadzenia działalności gospodarczej poprzez sprawdzenie danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, do której zostaną przeniesione dane o podmiotach gospodarczych z terenu całego kraju.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi przepisami.