WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Rada Gminy Golub-Dobrzyń jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników

na lata  2016-2019

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31.12.2015 r.  upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.  z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Golub-Dobrzyń jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

 

WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu w liczbie:

1 ławnika  do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich,

Do Sądu Okręgowego w Toruniu w liczbie:

1 ławnika do orzekania w sprawach cywilnych.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie
do dnia 30 czerwca 2015 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.  z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

 ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na ww. liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy pokój nr 3 II piętro. Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie biuletynu informacji publicznej gminy:
 http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce: Wybory ławników 2015 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie
i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń Plac Tysiąclecia 25 pokój nr 3 II piętro

tel. 56 683 54 00-(03)

pn-pt 7.30 – 15.30

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego
w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2015 roku.