Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłaszakonsultacje projektu uchwały :

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy GminyGolub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

 

Termin konsultacji: w terminie od 02 listopada 2019 do dnia 18 listopada 2019 roku

 

 

1.         Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.guggolub-dobrzyn.pl w zakładce „Urząd”, „Organizacje pozarządowe”, „Program współpracy z NGO”, na stronieBiuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmi   w zakładce „Ogłoszenia”, w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń– Biuro Promocji, Pl.1000-lecia 25. 87-400 Golub-Dobrzyń, w godzinach pracy urzędu.

2.         Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) to jest:

1)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)       spółdzielnie socjalne;

4)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.   o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy   i pracowników.

3.    Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i dotyczą podmiotów wymienionych w ust. 2 niniejszego ogłoszenia posiadających siedzibę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń lub działających na jej rzecz.

4.    Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:

1)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl   w zakładce „Urząd”, „Organizacje pozarządowe”, „Program współpracy z NGO”,

2)      na stronieBiuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmi   w zakładce „Ogłoszenia”,

3)      w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń,   Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

5.    Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag   i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji w w/w miejscach.

 

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

-        projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

-        formularz konsultacji